۱

استفاده از پارکینگ به عنوان انباری

استفاده از پارکینگ به عنوان انباری
بازدید 647

پـارکینگ براساس قوانین آپارتمانی، جزء مشاعات است و واحدی هـرگز حق ندارد که وسایل اختصاصی خـود را در آنجا بگذارد و به عنوان انباری از آن استفاده کند. براساس ماده ۳ آیین نامه آپارتمان ها قراردادن وسایلی اضافی مانند میز، صندلی و کمد در فضای پارکینگ ممنوع بوده و در واقع واحد مزبور از قوانین ساختمانی تخلف کرده و می توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد.


استفاده از پارکینگ به عنوان انباری

فضای پارکینگ جزء قسمت مشاعات ساختمان است و قوانین ساختمان خود به دو گروه مجزا تقسیم بندی می شوند:

 • قسمت های مشترک یا مشاعات
 • قسمت های اختصاصی ساختمان

استفاده از پارکینگ به عنوان انباری

مشاعات همان قـسمت هایی است که بـه یـک یـا چند واحد تعلق دارد و هـمه واحـدهای ساختمان مـی تـوانند از آن ها استفاده کنند.پـارکینگ ساختمان همیشه از مواردی بوده که ساکنین ساختمان نسبت به استفاده از آن دچار مشکلاتی شده اند.براساس قـانون تملک در ساختمان ها در صورتی کـه پارکینگ در سند ملک درج نشده باشد ، جـزء مشاعات محسوب می شود در غیر این صورت جزء ملک بوده و اختصاصی است .

ویژگی های مشاعات

 • ممنوعیت نگهداری از حیوانات اهلی
 • ممنوعیت نگهداری از اشیا و وسایل خصوصی ( مثل استفاده پارکینگ بعنوان انباری )
 • مشترک بودن و عدم تقسیم ناپذیری
 • انتقال قهری
 • عدم تشخیص به عنوان یک قسمت خصوصی
 • عدم استفاده انحصاری توسط واحد یا واحدهای ساختمانی

پـارکینگ آپارتمان ها موردی است که قانون می تواند نسبت به آن نظر بـدهد و ساکنان ساختمان می توانند در این مورد به بحث پرداخته و استفاده از آن را بـررسی کنند . در صـورتی کـه واحد یا واحدهایی به قوانین مشاعات پـایبند نباشند بـنابراین به حقوق سایر هـمسایگان تـجاوز کرده و عمل و اقدام آن جرم محسوب شده و همسایگان می توانند نسبت به آن ها شکایت کرده و عمل آن ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

ویژگی های مشاعات

هـمه همسایگان و مـالکان می توانند از قسمت های مشاعات استفاده کنند و محدوده استفاده هرکسی براساس توافقات قبلی بین ساکنان مـشخص می شود. بـراساس ماده ۳۰ قانون مـدنی ، مـالکان ساختمان نمی توانند در مـحدود مـشخص شده ادعای مالکیت کنند و همچنین براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک ساختمان ها،هیچ کسی نمی تواند در فضای مشترک حق انحصاری برای خود قائل شود.

آیا میتوان از پارکینگ به عنوان انباری استفاده کرد؟

بـا تغییر کـاربری پارکینگ، اختلافات ساختمانی مـثل زخم کهنه ای سرباز می کند . بـرای مـثال ، واحدی کـه از فـضای پـارکینگ بـه عنوان انباری استفاده می کند ، در ایـن زمان است که سایـر هـمسایگان نسبت به ایـن امر مـعترض شده و حـق دارند کـه اعتراض خود را بیان کنند.

فـضای پـارکینگ بـه عنوان انباری

پـارکینگ براساس قوانین آپارتمانی، جزء مشاعات است و واحدی هـرگز حق ندارد که وسایل اختصاصی خـود را در آنجا بگذارد و به عـنوان انباری از آن استفاده کند . براساس ماده ۳ آیین نامه آپارتمان ها قراردادن وسایلی اضافی مانند میز ، صندلی و کمد در فضای پارکینگ ممنوع بوده و در واقع واحد مزبور از قوانین ساختمانی تخلف کرده و می توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

مالکان ساختمانی می توانند در مورد استفاده از پارکینگ به عنوان انباری یا حتی استفاده از فضای پارکینگ واحدهای دیگر تصمیماتی را اتخاذ کنند.

تغییر کاربری مشاعات ساختمانی ، دروازه ای به سوی اختلافات بیشتر

تـغییر کـاربری مـشاعات از مـهم تـرین مـشکلات ساختمان ها و آپارتمان ها است . البته بـرخی اوقات بـرخی از ساکنان از فـضای پارکینگ به عنوان فضای انباری استفاده می کنند .البته توافق مالکان و دیگر ساکنین در این وضعیت می تواند کاربری را توجیه کند و آن ها نیز نباید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند.

توافق شفاهی مالکان در این مورد مشکل نیست و می توانید بدون مشکل از فضای پـارکینگ بـه عـنوان انباری استفاده کنید. امـا همه مالکان ساختمان باید نسبت به این مورد موافقت خود را اعلام کنند و نظر جمع مشکل را حل نمی کند، باید همه نسبت بـه تغییر کاربری راضی باشند.

در بـرخی موارد برای تغییر کاربری مثل استفاده فضای اداری و تجاری ، نـه تنها لازم است کـه ساکنان نسبت بـه ایـن تغییر کاربری توافق داشته باشند، بلکه تطبیق آن با قوانین ساختمانی و دریافت مجوز شهرداری لازم و ضروری خواهد بود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. علی اکبر شاهرضائی گفت:

  ما در ساختمان که پنج طبقه دو واحدی است جمعا ۱۷ پارکینگ و ۱۰ انباری داریم ، ۹ پارکینگ در طبقه همکف و ۸ پارکینگ با انباریها در طبقه زیر همکف است. سازندگان و فروشدگان خودشان در ۴ واحد مستقر هستند ما ۶ واحد هر کدام یک پارکینگ و یک انباری داریم ولی آنها ۱۱ واحد پارکینگ دارند که ۳ تا در طبقه همکف و ۸ تا در طبقه زیر همکف است. در طبقه زیر همکف ۸ پارکینگ آنها و کل انباریها قرار دارند، چند روز پیش اینها رفتند بین انباریها و پارکینگهای خودشان دیوار کشیده اند بطوریکه ما نمی توانیم به آن قسمت برویم . من هم به ۱۳۷ زنگ زده و شکایت کردم و آمدند و دیدند و عکس گرفتند پرسیدم فردای آنروز گفتند ارجاع داده شده به ماده صد . می خواستم سئوال کنم ببینم اینها می توانستند این کار را بکنند یا نه؟

مشاهده بیشتر